Režim dne

 

Příchod dětí
 • Příchod dětí do školky je v době od 6.00 hod. do 8.30 hod. Vzhledem k tomu, že děti přicházejí do školky postupně v době, některé vstávají brzy a přicházejí bez snídaně, jiné po brzké nebo pozdní snídani, je jim ponechána v tomto směru volnost a děti jedí postupně, jak přicházejí a potřebují.
 • V případě nutnosti je možné dohodnout s vedením školky individuální čas pro příchod dítěte do školky tak, aby tento čas vyhovoval rodičům, neochuzoval dítě o společné zážitky a byl vstřícný a ohleduplný k ostatním dětem a učitelkám.
 • Rodiče jsou z důvodu bezpečnosti povinni předat dítě učitelce osobně.
 • Při nástupu dítěte do MŠ je uplatňován individuální adaptační režim. Na průběhu a délce trvání adaptačního režimu se rodiče dohodnou s ředitelkou školky nebo její zástupkyní.
   
Aktivity a jejich zařazení
 • V denním rozvrhu jsou zařazeny výchovně vzdělávací činnosti vycházející ze Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Základem pro tvorbu ŠVP je RVP PV MŠMT. Cíle jsou naplňovány prostřednictvím programu Začít spolu.
 •  Dětem je ponechán dostatečný prostor v rámci přechodů mezi činnostmi, proto nejsou všechny činnosti striktně časově omezeny.     
Volná (spontánní) hra
 • Je zařazena v dopolední i odpolední programové nabídce, obvykle v době scházení dětí, tj. od 6.00 – 9.00 hod. dopoledne a od 15.30 – 20.00 hod. odpoledne.
Činnosti dětí řízené pedagogem
 • Jsou zařazeny zejména v dopolední programové nabídce formou činností v Centrech aktivit dle zásad programu Začít spolu, obvykle od cca 9.00 do cca 10.00 hod., ale mohou být zařazeny i v odpolední programové nabídce, zvláště v zimním období, kdy není možnost pobytu venku v odpoledních hodinách.
Pohybové aktivity
 • Podmínky a vybavení. K pohybovým aktivitám je využíváno náčiní a nářadí vhodné pro danou věkovou skupinu, při pobytu venku je využívána školní zahrada, popř. vycházky dětí do blízkého okolí, lesoparku a veřejného dětského hřiště.
 • Druhy pohybových aktivit. Cviky zaměřené na podporu rozvoje pohybového aparátu, hudebně pohybové hry, pohybové hry s pravidly, taneční průprava, hry na podporu koordinace a orientace v prostoru, popř. předplavecký výcvik.
 • Pravidelné pohybové aktivity jsou v programu zařazeny vždy dopoledne, obvykle od 8.30 do 9.00 hod., další pohybové aktivity jsou začleněny do dopoledního a odpoledního pobytu venku.
 • Kontrola tělovýchovného náčiní a nářadí. Způsob kontroly vyplývá z požadavků stanovených výrobcem/dodavatelem. Provozovatel v rámci provozních podmínek zabezpečuje provádění kontrol – revizí tělovýchovného náčiní a nářadí oprávněnou osobou přinejmenším ve shodě s pokyny výrobce/dodavatele.                                                         
Pobyt venku
 • Způsob využití pobytu venku. Poznávací vycházky a naučné stezky v blízké Oboře Hvězda - chůze v terénu, orientace v prostoru, cvičení odvahy a obratnosti, půldenní a jednodenní tematické výlety, pohybové hry, dětské dopravní hřiště.
 • Pozemek využívaný k pobytu venku – školní zahrada. Zahradní prvky odpovídají požadavkům pro využití v MŠ a jsou dle závazných norem pravidelně kontrolovány. Pískoviště je zakryto plachtou odpovídající stanoveným normám.
 • Časové rozpětí. Dopoledne od 10.00 hod. – 11.30 hod. Odpoledne především v letním období nebo dle počasí, odpoledne jsou pohybové aktivity zařazovány dle potřeby dětí v době po odpočinku až do rozchodu dětí domů nebo do doby podávání večeře.
 • Délka pobytu. Dle možností min. 2 hodiny denně. Délka pobytu je závislá na ročním období a aktuálním počasí.
Odpolední odpočinek
 • Zařazení v režimu dne. Od 13.00 hod. do 15.00 hod. Nejpozději ve 12.45 hod. odcházejí děti k odpolednímu odpočinku, přičemž potřeba spánku a délka spánku nebo odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám dětí a doporučení rodičů. S ohledem na individuální potřeby dítěte je pravděpodobné, že možnost spánku využijí jen některé děti, ostatní se mohou ve třídě věnovat klidnějším aktivitám.
 • Podmínky. K odpolednímu odpočinku je využívána tělocvična jako samostatná ložnice, kde odpočívají děti z obou tříd. Dopoledne je tělocvična využívána k pohybovým aktivitám. Z tohoto důvodu jsou lehátka každý den skládána a rozkládána. Děti z obou tříd, které neodpočívají, si mohou hrát ve třídách. Lůžkoviny jsou ukládány do k tomu určenému úložnému prostoru označeného značkami dětí. Pyžama jsou připravena na lehátku spolu s lůžkovinami. Za přípravu ložnice na odpolední odpočinek a úklid po něm zodpovídá provozní pracovník. Děti se dle svých možností podílejí na stlaní postýlek po odpoledním odpočinku.
Stravování
 • Počet stravovaných dětí v době oběda. Maximální počet stravovaných dětí v době oběda je 25 dětí v jedné třídě, tj. 50 dětí celkem.
 • Příprava stravy. Strava je zajišťována formou cateringu z kuchyně FN Motol, při přípravě jídel se dodavatel řídí platnými hygienickými a výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Školka disponuje výdejnou jídla, připravená jídla jsou přepravována do školky v uzavřených, tepelně izolovaných nádobách. Provozní pracovník školky jídlo převezme a vydává do třídy, kde probíhá vlastní stravování.
 • Časové údaje. 6.00 – 8.30 podávání snídaně, svačiny; 11.45 – 12.15 podávání oběda; 15.15 podávání odpolední svačiny; 18.15 podávání večeře.
 • Systém servírování jídla dětem. Jídlo je podáváno dětem ve školce v odpovídající kvalitě a teplotě. Při přepravě, přípravě a podávání jídla jsou dodržovány hygienické předpisy a zásady stejně jako při manipulaci s jídlem během jeho podávání strávníkům. Stravování probíhá v hernách u prostřených a upravených stolků.  Provozní pracovník přiveze jídlo na servírovacím vozíku až do třídy. Každé dítě má své místo a dle svých schopností a s přihlédnutím k věku je vedeno k samostatnosti v obsluze při servírování jídla. Při výběru druhu a množství jídla má vždy možnost volby.
Pitný režim
 • Příprava a doplňování nápojů. V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého pobytu ve školce k dispozici dostatek nápojů. Nápoje jsou připravovány ve školní výdejně jídla a v průběhu dne jsou dle potřeby doplňovány provozním pracovníkem.
 • Druhy nápojů. Nápoje jsou podávány teplé nebo studené, nabídka je dostatečně pestrá. Jedná se o mléčné nápoje, různé druhy ovocných a bylinkových čajů, vodu čirou a vodu ochucenou.
 • Způsob obsluhy. Děti nápoje využívají v průběhu celého pobytu ve školce v samoobslužném režimu dle vlastní potřeby s výjimkou podávání teplých nápojů. U dětí se sníženou potřebou pít koriguje příjem tekutin učitelka.
Odpolední činnosti
 • V případě příznivého počasí je možné přesunout část aktivit na školní zahradu
 • Doplňkové aktivity probíhají v odpoledních hodinách a budou upřesněny dle konkrétního zájmu rodičů.
 • Nezbytnou součástí odpoledních aktivit je volná (spontánní hra) dětí
 • V odpoledních činnostech mohou děti dokončovat práce z dopoledních činností v centrech aktivit (CA).