Časté dotazy

 

Kolik se platí školné, komu a jak?

Školné se hradí měsíčně vždy 1 měsíc dopředu na účet FNM. Výše školného je paušální a je od září 2015 stanovena na  2 500,- Kč měsíčně/dítě. Úhrada je prováděna srážkou z platu rodiče/zaměstnance FNM v pravidelných výplatních termínech. Pokud rodič do FNM teprve nastupuje, provede 1. úhradu školného hotově v hlavní pokladně FNM v budově ředitelství. Doklad o úhradě předloží ke kontrole v MŠ při nástupu dítěte. Bez tohoto dokladu nemůže dítě nastoupit! 

Jak se platí stravné?

Stravné se platí měsíčně, vždy zpětně za předcházející měsíc, kdy dítě využívalo stravování v MŠ, na účet FNM. Úhrada je prováděna srážkou z platu rodiče/zaměstnance FNM v pravidelných výplatních termínech. Výše stravného je pohyblivá, podle skutečné docházky dítěte do MŠ.

Může školku Motoláček navštěvovat dítě, jehož rodiče nejsou zaměstnanci FNM?

Školka Motoláček je zřízena výhradně pro děti zaměstnanců FNM a jiné děti ji navštěvovat nemohou.

Jak je to s docházkou dítěte do MŠ při skončení pracovního poměru rodiče ve FNM?

Pokud rodič ukončí svůj pracovní poměr ve FNM, ztrácí současně nárok na docházku svého dítěte do MŠ Motoláček. S ohledem na dítě doporučujeme ukončení pracovního poměru "naplánovat", aby nebylo ukončení docházky nebo přechod do jiné školky pro dítě příliš traumatizující. Nejvhodnější je pro dítě dokončení školního roku, tj. plánovat změnu zaměstnání na září následujícího školního roku.

Můžu dávat do školky dítě mladší 3 let?

Do školky přijímáme děti ve věku 2 - 6 (7) let. Podmínkou přijetí u dětí ve věku 2 - 3 roky je zvládání hygienických návyků (nelze přijmout dítě s celodenním nošením plenek) a úroveň emoční a psychické vyspělosti dítěte. O přijetí dítěte ve věku 2 - 3 roky rozhoduje ředitelka MŠ na základě individuálního posouzení úrovně vyspělosti daného dítěte.

Podle čeho rozhodujete o přijetí dítěte do MŠ?

Školka Motoláček je školkou pro děti rodičů/zaměstnanců FNM. Prvořadou úlohou MŠ je tedy respektovat potřeby a požadavky FNM. Z tohoto důvodu byla ve spolupráci s FNM vytvořena směrnice, která kritéria přijetí dětí do MŠ upravuje. Tato směrnice byla odsouhlasena FNM a její originál je k nahlédnutí v MŠ.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ:

1) K předškolnímu vzdělávání se mohou přijímat pouze děti zaměstnanců FNM:

  • rozhodující je důležitost, tj. profesní potřebnost, zaměstnance pro zaměstnavatele, tj. FNM;
  • počet dětí, které zaměstnanec k docházce přihlašuje;
  • dosažení 5ti let věku dítěte s ohledem na předškolní přípravu pro ZŠ
  • dosažení 2 let dítěte s ohledem na emocionální zralost a úroveň sebeobslužných a hygienických návyků.

2) V případech, kdy počet žádostí o přjetí překročí stanovenou kapacitu MŠ , rozhoduje o přijetí ředitelka MŠ na základě pořadí v čekací listině (pořadníku) v souladu s kritérii vymezenými v bodě 1.

3) Na základě kritériií uvedených v bodě 1. a 2. není možné upřednostnit přijetí dítěte nového zájemce o umístění na místo již přijatého dítěte. Je nepřípustné, aby takové rozhodnutí mělo za následek vyřazení již přijatého nebo docházejícího dítěte.

Jakou mám šanci na přijetí dítěte do školky v září 2015?

V současné době je kapacita školky v počtu 50 míst zcela naplněna. Pro velký zájem byl vytvořen pořadník - listina čekatelů, kde je evidováno k 24. 8. 2015 celkem 23 zájemců. Na uvolněná místa přijímáme děti z pořadníku průběžně během celého roku, a to podle stanovených kritérií.

Proč se školka nerozšíří, když je tolik lidí v pořadníku?

Provoz MŠ nemocnice dotuje. Náklady jsou vysoké, proto v současné době vedení nemocnice neuvažuje o další investici do rekonstrukce prostor za účelem navýšení kapacity MŠ.